top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Boos Graphics: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

Overeenkomst: de afspraken die tussen opdrachtgever en Boos Graphics zijn gemaakt over het verrichten door Boos Graphics van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Boos Graphics en Opdrachtgever, betreffende door Opdrachtgever aan Boos Graphics opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Boos Graphics aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

De overeenkomst met Boos Graphics komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende offerte of opdrachtbevestiging door Boos Graphics retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk, haar aanvaarding kenbaar maakt.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van Boos Graphics

Boos Graphics zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

 

Boos Graphics houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert Boos Graphics Opdrachtgever over eventuele veranderingen over de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die Boos Graphics ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

 

Boos Graphics houdt van de opdracht een dossier bij. Als en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Boos Graphics de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren.

 

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever zal Boos Graphics op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke Boos Graphics overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Boos Graphics ter beschikking te stellen.

 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Boos Graphics ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

Artikel 6. Geheimhouding

Boos Graphics en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Tenzij daartoe door Boos Graphics voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van Boos Graphics, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er ook voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

 

Boos Graphics en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

Boos Graphics behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

 

Artikel 8. Financiële bepalingen

In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van Boos Graphics vastgelegd.

 

Het honorarium van Boos Graphics, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Boos Graphics hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en Boos Graphics verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

 

Boos Graphics behoudt zich het recht voor om, in geval van een met Opdrachtgever afgesloten overeenkomst in abonnementsvorm, jaarlijks het honorarium te verhogen met het voor dat jaar van toepassing zijnde indexcijfer. Ook behoudt Boos Graphics zich het recht voor om op basis van ontwikkelingen in de markt, stijgende kosten of anderszins zijn honorarium aan te passen. In de in de vorige zin van toepassing zijnde gevallen, verplicht Boos Graphics zich om Opdrachtgever vooraf hierover te informeren, uiterlijk 1 maand voordat genoemde wijzigingen van kracht worden.

 

Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van Boos Graphics De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 15 werkdagen na factuurdatum.

 

Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de Boos Graphics toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan Boos Graphics aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

 

Alle door Boos Graphics in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Boos Graphics daartoe aanleiding geeft, is Boos Graphics gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld overgaat tot vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid stelt in een door Boos Graphics te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat vooruit te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Boos Graphics gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Boos Graphics uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Als de werkzaamheden van Boos Graphics reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 65% van het resterende offertebedrag.

 

Artikel 9. Reclames

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Boos Graphics kenbaar te worden gemaakt.

 

Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Boos Graphics de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door Opdrachtgever al betaald honorarium.

 

Artikel 10. Leveringstermijn

Boos Graphics voert de opdracht uit conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel als dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Boos Graphics is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

a. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én

b. de opdrachtgever Boos Graphics schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij Boos Graphics heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én

c. Boos Graphics aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

Opdrachtgever vrijwaart Boos Graphics voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Boos Graphics onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Boos Graphics.

 

Artikel 12: Opzegging

Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 1 maand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Boos Graphics recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Boos Graphics zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boos Graphics, zal Boos Graphics in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Boos Graphics extra kosten met zich meebrengt, is opdrachtgever verplicht deze aan Boos Graphics te betalen. 

 

Artikel 13. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Boos Graphics, in verband met het verrichten van werkzaamheden door Boos Graphics, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 14. Wijziging algemene voorwaarden

Boos Graphics is bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De door Boos Graphics gewijzigde Algemene voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Boos Graphics te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen de termijn van dertig dagen op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden.

 

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Boos Graphics en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Boos Graphics is gevestigd. Boos Graphics heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

 

Op de overeenkomst tussen Boos Graphics en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

bottom of page